Ing.firma RenTec - Utførende Entreprenør

Bygg Logistikk

Råd om både planlegging, logistikk, beholdere, merking og opplæring
Beskrivelse
Råd om både planlegging, logistikk, beholdere, merking og opplæring
God planlegging og gode løsninger for logistikk er en nøkkel til forbedringer for økonomi og miljø.

Ressurspyramiden (ofte kalt avfallspyramiden) er et godt rammeverk for hvilke tiltak vi bør satse på.

Planlegge slik at beholdere og containere ikke tømmes eller hentes unødvendig.Effektiv transport forutsetter også at avfallet eller råvarene er best mulig «pakket». En komprimator kan være et nyttig hjelpemiddel for å redusere volum og antall tømminger.

Det er også viktig å sørge for riktig utstyr og plassering – når det er lett tilgjengelig og lett å forstå, blir sorteringen god.

Vi kan gi råd om både planlegging, logistikk, beholdere, merking og opplæring.

Det finnes flere eksempler på bedrifter som både har oppnådd bedre miljøresultater og redusert kostnader med 20-30% etter å ha fått hjelp med gode løsninger for merking, sortering og logistikk.

Innenfor avfall og gjenvinning er det fem ting som er viktige å huske på når det gjelder økonomiske fordeler:

• Reduserte avfallsmengder betyr, generelt sett, reduserte kostnader;
• Reduserte mengder restavfall gir alltid reduserte kostnader;
• Avfallstyper som refusjonsolje, batterier, jern og metaller gir som oftest inntekter;
• Avfallstyper som folieplast, trevirke og vegetabilsk avfall kan gi inntekter hvis det er god kvalitet på varene;
• Avfall til deponi er svært kostbart og utgjør stor belastning på miljøet, og bør reduseres.


video galleri